Przejdź do treści

Laboratorium Napędów Trakcyjnych i Automatyki Sterowania Ruchem Kolejowym

Treść (rozbudowana)
Laboratorium Automatyki i Sterowania Ruchem Kolejowym
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Badanie przekaźników kolejowych (A01)
2. Badanie elementów obwodu torowego ze złączami izolowanymi (A02)
3. Badanie modelu obwodu torowego ze złączami izolowanymi (A03)
4. Badanie urządzeń tworzących obwód torowy SOT-1 (A04)
5. Badanie bezzłączowego obwodu torowego SOT-1 (A05)
6. Badanie obwodów o parametrach rozłożonych (A06)
7. Badanie transmisji informacji do pojazdu obwodem szynowym (A07)
8. Badanie transmisji informacji do pojazdu obwodem przewodowym
9. Badanie wpływu usytuowania obwodu przewodowego w torze na   odporność transmisji na zakłócenia (A09)
10. Badanie obwodów przewodowych dla transmisji informacji  w systemach ATC na liniach metra (A10)
11. Badanie urządzenia samoczynnego hamowania pociągów SHP (A11)
12. System SOP-2 dla linii metra (A12)

Laboratorium Trakcji Elektrycznej
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Praca prądnicowa silnika szeregowego przy hamowaniu oporowym (T02)
2. Badanie przekształtnika impulsowego w napędzie silnika szeregowego prądu stałego (T03)
3. Badanie wpływu rozruchu bezoporowego i hamowania rekuperacyjnego na zużycie energii (T04)
4. Badanie wpływu sposobu jazdy na zużycie energii trakcyjnej (T05)
5. Badanie wpływu parametrów układu zasilania i parametrów jazdy na spadki napięć i rozpływ prądów w układzie (T06)
6. Badanie układów prostownikowych (Z01)
7. Badanie prostownika trójfazowego w układzie 3T – 3D (Z02)
8. Badanie układów prostownikowych z wykorzystaniem programu SPICE (Z03)
9. Symulacja pracy linii metra
10. Badanie urządzenia do prób izolacji linii UPL
11. Wyznaczanie prądu obciążenia kolejowej podstacji trakcyjnej (Z07)
12. Wyznaczanie prądu obciążenia oraz spadków napięć w układzie zasilania tramwajowej podstacji trakcyjnej (Z08)

Laboratorium Maszyn i Napędów Trakcyjnych
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Przygotowanie maszyn elektrycznych do ruchu (M01)
2. Badanie maszyny szeregowej przy pracy prądnicowej oraz silnikowej (M02)
3. Badanie maszyny bocznikowej oraz szeregowo bocznikowej przy pracy prądnicowej oraz silnikowej (M03)
4. Badanie transformatora trójfazowego (M04)
5. Badanie zabezpieczeń silnika asynchronicznego (M05)
6. Regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego (M06)
7. Badanie parametrów eksploatacyjnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (M07)
8. Współpraca maszyny synchronicznej z siecią elektroenergetyczną (M08)
9. Badanie stanów dynamicznych silnika indukcyjnego zasilanego z falownika PWM (M09)
10. Badanie trakcyjnego układu napędowego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych sterowanym metodą DTC (M10)
11. Badanie trakcyjnego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym sterowanym metodą FOC (M11)
12. Badanie trakcyjnego układu napędowego z silnikiem liniowym sterowanym częstotliwościowo (M12)

Laboratorium Elektroenergetyki
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Badanie układów ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania
2. Badanie przesyłu energii elektrycznej liniami elektroenergetycznymi
3. Badanie właściwości i układów pracy elektrycznych źródeł światła
4. Modelowanie przemysłowej instalacji oświetleniowej