Przejdź do treści

eACCESS

 

Granty i projekty
Granty i projekty

 

Witamy na stronie projektu

eACCESS

EU-Asia Collaboration for aCcessible Education in Smart Power Systems
Granty i projekty
Treść (rozbudowana)
eACCESS

eACCESS jest projektem służącym budowaniu potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego (CBHE). Jest finansowany z programu Unii Europejskiej (UE) Erasmus + w celu wspierania działań w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Projekt ten wspiera modernizację, dostępność i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego na uniwersytetach partnerskich w Azji w zakresie Smart Power Engineering.

Projekty CBHE finansowane przez UE mają na celu zachęcanie do współpracy między UE a uniwersytetami partnerskimi w zakresie poprawy jakości szkolnictwa wyższego, opracowywania i rozwoju nowych programów edukacyjnych oraz modernizacji systemów szkolnictwa wyższego. Cel ten zostanie osiągnięty w ramach projektu eACCESS poprzez dzielenie się innowacyjnymi praktykami nauczania i uczenia się w szkolnictwie wyższym (HE) oraz budowanie potencjału dzięki najnowocześniejszej technologii i wiedzy w zakresie inteligentnej energetyki. Konsorcjum trzech partnerów z Europy i pięciu z Azji otrzymało łączne dofinansowanie projektu w wysokości prawie 1 miliona euro w ramach konkursu Erasmus + Key Action 2. W ciągu 3 lat projektu konsorcjum opracuje i będzie wdrażać u azjatyckich partnerów nowoczesne programy studiów z zakresu Smart Power Engineering poprzez stworzenie nowych obiektów laboratoryjnych i przedmiotów a także innowacyjnej internetowej platformy nauczania.

Projekt pojawia się w czasie, gdy wiele krajów Azji Południowo-Wschodniej przechodzi szybką rewolucję przemysłową i procesy industrializacji. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na energię, w szczególności energię elektryczną. Pozyskanie taniego, bezpiecznego i niezawodnego źródła energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego.

Oczekuje się, że instytucje szkolnictwa wyższego będą kształcić personel techniczny, inżynierów, ekspertów i opiekunów, którzy będą w stanie projektować, utrzymywać i dalej rozwijać zaawansowane rozwiązania techniczne, a także szkolić kolejne zasoby kadrowe, takie jak technicy i menedżerowie, którzy będą gotowi do pracy i gotowy na efektywnie wykorzystanie nowoczesnych technologii energetycznych.

Obecnie, przedmioty mające kluczowe znaczenie dla efektywnego kształcenia inżynierów elektroenergetyki, nie są dostępne na uniwersytetach partnerskich projektu, a treść bieżących zajęć i mechanizm realizacji nie spełniają oczekiwań i wyzwań studentów związanych z transformacją energetyki. Dostęp do wiedzy i doświadczenie w nauczaniu przedmiotów zaawansowanych technologicznie jest warunkiem podstawowym. Taką wiedzę i umiejętności dydaktyczne posiadają uniwersytety UE, które od lat są zaangażowane w transformację europejskiej energetyki.

Projekt eACCESS ma na celu modernizację podejścia szkolnictwa wyższego na azjatyckich uniwersytetach partnerskich w celu poprawy poziomu edukacji w zakresie inteligentnej energetyki. Pozwoli to na znaczące zmniejszenie deficytu umiejętności w obszarze zastosowań energetyki w krajach partnerskich. Ponadto w ramach projektu powstaną 4 zaawansowane laboratoria zajmujące się urządzeniami i sieciami wysokiego napięcia (WN), elastycznymi sieciami przesyłowymi (FTG), inteligentną siecią dystrybucyjną (SG), urządzeniami energoelektronicznymi (PED), które umożliwią wykształcenie elektryków nowej generacji, wysoko wykwalifikowanych i obeznanych z nowymi technologiami, gotowych do wdrożenia tych rozwiązań w lokalnych sektorach energetycznych.

Partnerzy w projekcie eACCESS oraz ich role
 • Lodz University of Technology (Poland)
 • Kantipur Engineering College (Nepal)
 • University of the West of Scotland (Scotland)
 • Pokhara University (Nepal)
 • Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
 • Royal University of Bhutan (Bhutan)
 • Soegijapranata Catholic University (Indonesia)
 • Atma Jaya Catholic University of Indonesia (Indonesia)
Image
Granty i projekty
Cele i struktura projektu eACCESS

Projekt eACCESS wypełni deficyt wiedzy i umiejętności w obszarze nowoczesnych systemów elektroenergetycznych wybranych krajów poprzez rozpowszechnianie wiedzy, rozwój umiejętności i budowanie potencjału. Kraje te stoją przed wyzwaniami w zakresie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię z powodu braku przywództwa, wiedzy i możliwości rozwoju umiejętności osobistych w tym regionie. eACCESS skupi się głównie na tych wyzwaniach i zaoferuje wymagane rozwiązania poprzez współpracę z lokalnymi uniwersytetami w celu umożliwienia budowania potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego.

Realizacja projektu eACCESS przyniesie również korzyści lokalnym firmom energetycznym, które uzyskają dostęp do nowej, dobrze wykształconej kadry inżynierskiej, będą mogły podjąć współpracę badawczą z lokalnymi uniwersytetami w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i stosowania nowych technologii w obszarze elektroenergetyki.

Budowanie potencjału dydaktycznego w ramach projektu będzie w ramach trzech filarów przedstawionych na poniższym rysunku:

Granty i projekty
Filar 1 – Opracowanie programów nauczania:

Modernizacja i realizacja programów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie elektroenergetyki polegająca na przygotowaniu co najmniej 6 kursów dla studiów magisterskich i 8 kursów dla studiów licencjackich w oparciu o istniejący program przedmiotów z uczelni partnerskich z UE oraz z uniwersytetów azjatyckich. Treść obejmie szerokie spektrum dziedzin od inżynierii (techniki wysokonapięciowe w energetyce, nowoczesna energetyka, zastosowania ICT do sieci energetycznych), po zarządzanie i ekonomię uwzględniającą kwestie środowiskowe i wdrażanie podejścia zrównoważonego rozwoju.

Fillar 2 – Rozwój internetowej platformy nauczania:

Powstająca platforma internetowa będzie zawierała innowacyjne mechanizmy nauczania dla tradycyjnej pracy w klasie, a także praktyczne ćwiczenia laboratoryjne, które mogą obejmować pedagogikę wspomaganą wideo, komunikację w trybie peer-to-peer, pracę zespołową oraz nowe metody oceny postępów uczniów i zbierania informacji zwrotnych. Platforma pozwoli uczelniom partnerskim na rekrutację studentów z odległych lokalizacji, którzy fizycznie nie mogą uczęszczać na zajęcia, poszerzając dostęp do wiedzy dla przyszłych inżynierów energetyki.

Filar 3 - Rozwój infrastruktury:

W ramach projektu eACCESS powstają cztery typy fizycznych obiektów laboratoryjnych::

 1. Laboratorium technik wysokonapięciowych (eACCESS-HVL) zlokalizowane w Kantipur Engineering College (Nepal)
 2. Laboratorium odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych sieci rozdzielczych (eACCESS-SGL) zalokalizowane w Royal University of Bhutan (Bhutan)
 3. The power system computer simulation laboratory (eACCESS-CSL) zlokalizowane w Atma Jaya Catholic University of Indonesia (Indonesia)
 4. Laboratorium energoelektroniczne (eACCESS-PEL) zlokalizowane w Soegijapranata Catholic University (Indonesia)

Te nowoczesne laboratoria fizyczne stwarzają doskonałą okazję do realizacji praktycznych doświadczeń zarówno dla studentów, naukowców odbywających studia doktoranckie, jak i dla profesjonalnej kadry z firm energetycznych uczestniczących w uzupełniających szkoleniach organizowanych na uczelniach.

Struktura projektu eACCESS i pakiety robocze:

Projekt eACCESS został podzielony na 7 pakietów roboczych (WP), które będą realizowane przez 36 miesięcy:

Granty i projekty
Rola Politechniki Łódzkiej w projekcie

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej pełni kluczową rolę merytoryczną i organizacyjną w procesie realizacji projektu eACCESS. Po raz pierwszy w historii naszej uczelni i jako jedna z niewielu uczelni polskich staliśmy się koordynatorem ważnego europejskiego projektu edukacyjnego realizowanego w ramach programu Erasmus CBHE.
Oprócz koordynacji wdrożenia projektu, Instytut Elektroenergetyki PŁ odpowiada za modernizację infrastruktury laboratoryjnej w uczelniach partnerskich uczestnicząc w procesie projektowania, budowy i szkolenia kadr przeznaczonych do obsługi laboratoriów, prowadzenia zajęć dydaktycznych i laboratoryjnych. W ramach tej inicjatywy zrealizowane zostaną od podstaw laboratoria techniki wysokich napięć (KEC, Nepal), laboratorium automatyki zabezpieczeniowej (RUB, Butan), komputerowe laboratorium systemów elektroenergetycznych (ATM, Indonezja) oraz gruntownie zmodernizowane zostanie laboratorium energetyki odnawialnej (SCU, Indonezja). Ponadto Instytut Elektroenergetyki PŁ współpracuje z Aristotle University of Thessaloniki (Greece), przy modernizacji programów nauczania przedmiotów kierunkowych (PU, RUB, ATM, SCU), budowy nowych kierunków kształcenia na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich (KEC).
Główny koordynator projektu, dr inż. Tomasz Siewierski, adiunkt i wieloletni pracownik Instytutu Elektroenergetyki PŁ tak streścił najważniejsze cele projektu:

„W obliczu zmian klimatycznych, nowej polityki ekologicznej wdrażanej nie tylko w Europie, ale na całym świecie, funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego w formule „business as usual” nie jest już po prostu możliwe. Polska jest obecnie w okresie transformacji technologicznej sektora energetycznego i może oraz powinna podzielić się swoimi doświadczeniami i wdrażanymi koncepcjami socjalnie i ekonomicznie akceptowalnej „zielonej rewolucji” z państwami rozwijającymi się, które ciągle wahają się czy mogą tą drogą kroczyć w przyszłości. Doskonale wykształcone kadry techniczne, otwarte na innowacje i świadome ekologicznych skutków postępu technologicznego, są warunkiem koniecznym przeprowadzenia reform sektora elektroenergetycznego. Modernizacja programów studiów, podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich i wprowadzenie nowych metod nauczania, poprawa wyposażenia laboratoriów w profesjonalną aparaturę, jest pierwszym krokiem do wykształcenia inżynierów energetyków zdolnych do funkcjonowania w interdyscyplinarnych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowanych do efektywnego funkcjonowania w nowej energetycznej rzeczywistości technicznej i ekonomicznej”.

We wdrożeniu projektu koordynatora dr Tomasz Siewierskiego wspomagają dr hab. inż. Tomasz Piotrowski nadzorujący modernizację infrastruktury laboratoryjnej i mgr inż. Hubert Białas, który zajmuje się sprawami organizacyjnymi i promocją projektu.

„Tworzymy razem z kolegami z uczelni partnerskich mały zespół wdrożeniowy, który na co dzień musi zmierzać się trudnościami związanymi z odmiennością kulturową, trudnościami komunikacyjnymi i pracą zdalną w czasach pandemii, ale skutecznie przy wsparciu władz Instytutu Elektroenergetyki realizujemy kolejne zadania i osiągamy postawione cele. Przed nami pozostało jeszcze dużo pracy i z pewnością wiele trudności i przeszkód, ale jesteśmy zdeterminowani tak jak nasi koledzy w uczelniach partnerskich, aby osiągnąć zamierzony cel, którym jest podniesienie poziomu kształcenia i doskonałe przygotowanie kadry inżynierskiej energetyków w krajach Azji Południowo-Wschodniej do transformacji sektora elektroenergetycznego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.”   

dr inż. Tomasz Siewierski

Informacje kontaktowe

Kontakt lokalny: eACCESS@uws.ac.uk
Profil eACCESS': linkedin.com/in/eaccess-erasmus-a468251aa
Strona projektu:  access-edu.eu/
Email: info@eaccess-edu.eu

Project Team
Granty i projekty
PhD.Eeng,Senior, Lecturer Dr Tomasz Siewierski tomasz.siewierski@p.lodz.pl Project Manager, Teacher
Granty i projekty
Lecturer Dr Tomasz Piotrowski tomasz.piotrowski@p.lodz.pl Project Manager, Teacher
Granty i projekty
Lecturer MSc Eng. Hubert Białas hubert.bialas@dokt.p.lodz.pl Teacher

 

Project number: 610041-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Granty i projekty