Przejdź do treści

Realizowane projekty

PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY

„Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”

Pod kierownictwem dr hab. inż. Ireny Wasiak, prof nadzw.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Granty i projekty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu 1/4.1.2/2017

Oś priorytetowa: IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
Treść (rozbudowana)
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w przestrzeni pilotażowej nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania.
Granty i projekty

Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN),
w stopniu zależnym od jego decyzji. Korzyść z usługi odniesie zarówno operator systemu dystrybucyjnego poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosument dzięki profitom ze świadczenia tej usługi. W wyniku większych możliwości zarzadzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, jakie można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy. Dla realizacji celu opracowany zostanie i wprowadzony w życie zintegrowany i zautomatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów. Ponadto, celem dodatkowym projektu jest zbudowanie standardu dla urządzeń mikroinstalacji w obszarze operatora sieci PGE-Dystrybucja S.A. W kolejnych etapach opracowane zostaną założenia pracy systemu, opracowane i przetestowane algorytmy sterujące oraz zaprojektowane i wykonane prototypowe urządzenia umożliwiające realizację usługi. Rzeczywiste urządzenia przetestowane będą najpierw we współpracy z siecią wirtualną, zamodelowaną za pomocą symulatora czasu rzeczywistego (RTDS), a następnie u wybranych prosumentów w sieci rzeczywistej. Równolegle opracowane zostaną zagadnienia ekonomiczne związane z wprowadzeniem usługi.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Projekt obejmuje rozwiązania zwiększające efektywność, oraz jakość i pewność zasilania odbiorców. Obejmuje problematykę prowadzenia ruchu sieci poprzez wykorzystanie możliwości regulacyjnych urządzeń prosumenta realizowanych za pomocą sterowalnych łączników wybranych odbiorów i źródeł oraz sterowalnych przekształtników źródeł i zasobników. Rozwiązanie proponowane w projekcie nadaje sieci cechy obserwowalności i sterowalności, co zwiększa bezpieczeństwo pracy sieci oraz pozwala na ochronę poszczególnych jej elementów przed awariami. System umożliwi efektywne wykorzystanie infrastruktury sieciowej oraz jej optymalnego obciążenia, co wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem efektywności energetycznej i redukcji strat. Rozwiązanie poprzez zmianę roli prosumenta w procesie dostawy energii elektrycznej, z pasywnej na aktywną, doprowadzi do właściwej integracji źródeł rozproszonych w sieci i umożliwi zarządzania nimi.

SKŁAD KONSORCJUM
LIDER   PARTNERZY  
Granty i projekty
Granty i projekty
Granty i projekty
Granty i projekty
Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki PGE Dystrybucja S.A. Politechnika Lubelska APATOR ELKOMTECH S.A.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2020/2021.

Granty i projekty